GLOSSAR

Akzente

Immer wieder verwendete Akzente sind: Akut (Áá, Éé, Íí, Óó, Úú,  ̄ ̆), Gravis (Àà, Èè, Ìì, Òò, Ùù), Zirkumflex (Ââ, Êê, Îî, Ôô, Ûû), Cedille (Çç), Trema (Ëë, Ïï, ÿ) und Tilde (Ññ, Õõ).